KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÔNG DÂN TOÀN CẦU THẾ KỶ 21

Theo tổ chức giáo dục phi lợi nhuận “Partnership for 21st Century” gồm các nhà hoạch định chính sách và các nhà giáo dục hàng đầu tại Mỹ đã nghiên cứu và chỉ ra 4 nhóm kỹ năng cần thiết (viết tắt là 4Cs) dành cho trẻ thể kỷ 21 bao gồm:

– Kỹ năng giao tiếp (Communication) 

– Tư duy phản biện (Critical Thinking)

– Tính sáng tạo (Creativity)

– Kỹ năng hợp tác (Collaboration)

Tại EIF, các chương trình học được xây dựng dựa trên cốt lõi là 4 nhóm kỹ năng trên. Trong suốt khóa học trẻ sẽ được:

– Học tư duy phản biện thông qua việc quan sát, khám phá những vấn đề được đưa ra.
– Học tính sáng tạo thông các dự án, hoạt động sáng tạo, trò chơi logic và khuyến khích trẻ thể hiện theo cách riêng của mình.
– Học kỹ năng hợp tác thông qua các hoạt động đội, nhóm và các dự án trên lớp.
– Học kỹ năng giao tiếp thông qua việc trình bày ý tưởng, bảo vệ ý kiến từ đó phát triển kỹ năng diễn đạt và giao tiếp hiệu quả.