TƯ DUY PHẢN BIỆN

Tư duy phản biện đòi hỏi học viên tự đặt ra các câu hỏi “Tại sao?” để tìm hiểu mọi thứ. Khuyến khích học viên so sánh và đối chiếu các vật trong cùng chủ đề để giúp trẻ phân loại thông tin.

LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN  CÁ NHÂN

Học viên được tham gia vào các hoạt động rèn luyện kỹ năng lãnh đạo có thể giúp con bạn tăng cường những năng lực sẵn có và phát triển thêm những kỹ năng mới: sự tự tin, học cách kiên nhẫn và cho phép trẻ trải nghiệm những thất bại.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ

Học viên được hướng dẫn để tìm kiếm thông tin một cách an toàn, có định hướng rõ ràng và biết cách phân loại, đánh gia thông tin.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Học viên được hướng dẫn để có thể phân tích và nhận định tình huống, từ đó học viên lựa chọn hướng giải quyết tốt nhất. Chúng tôi khuyến khích trẻ được sai để được sửa lỗi.

SÁNG TẠO VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

Kích thích tối đa tính sáng tạo và trí tưởng tượng của học viên bằng cách đưa ra các tình huống với câu hỏi “Con sẽ làm thế nào?”.

HỢP TÁC VÀ TRAO ĐỔI

Học viên được khuyến khích làm việc theo nhóm để cùng học hỏi và phát triển các kỹ năng của bản thân. Thông qua các hoạt động nhóm học viên được học cách tin tưởng bản thân và người bạn đồng hành của mình.